Adatvédelmi Szabályzat - Adatvédelem - Rackhost.hu
Elérhetőség Webmail Kosár Belépés

Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére

  A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

  Adatkezelő:
  Rackhost Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő)
  Székhely:
  6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
  Cégjegyzékszám:
  06-10-000489
  Adószám:
  25333572-2-06
  Honlap:
  www.rackhost.hu
  Email elérhetőség:
  info@rackhost.hu
 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok és iránymutatások

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • Domain Regisztrációs Szabályzat ( https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/ )
 3. Fogalmak

  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 4. Alapelvek

  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
  7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)
 5. Adatkezelési tevékenység

  1. Adatkezelői minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

   1. kapcsolatfelvétel emailben
   2. Adatkezelés célja Kapcsolat felvétele email formájában
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Érdeklődő
    Személyes adatok köre Név, telefonszám, email cím
    Adatmegőrzési idő A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel
   3. hírlevél küldése
   4. Adatkezelés célja Hírlevél küldése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
    Az Érintettek kategóriái Hírlevélre feliratkozó személy
    Személyes adatok köre Név, email cím
    Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • hírlevélküldő szoftver szolgáltató: MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni
   5. tudásbázis szakmai cikkekhez hozzászólás írása
   6. Adatkezelés célja Tudásbázis szakmai cikkekhez hozzászólás írása.
    A hozzászólást az Érintett a közösségi média profiljával is megírhatja.
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
    Az Érintettek kategóriái Hozzászólást író személy
    Személyes adatok köre Név, közösségi média nyilvános profiladatok
    Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • hozzászóláskezelő szoftver szolgáltató: Disqus Inc. (székhely: 3 Park Ave, 33rd floor, New York, NY 10016, USA)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a hozzászólást író személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud hozzászólást írni
   7. kupon igénylése
   8. Adatkezelés célja Kupon igénylése regisztrációval
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Regisztráló személy
    Személyes adatok köre Telefonszám, email cím
    Adatmegőrzési idő A kupon felhasználását követő 1. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a regisztráló személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kupont biztosítani Önnek
   9. ügyfélvélemény
   10. Adatkezelés célja Ügyfelektől származó vélemény megjelenítése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél
    Személyes adatok köre Név, cégnév, domain név, vélemény tartalma
    Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • Capturly szolgáltatója: Realio Kft. (székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12., cégjegyzékszám: 06-09-012530)
    • Google Form szolgáltatója: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni
   11. rendszerüzenetek küldése ügyfelek részére
   12. Adatkezelés célja Rendszerüzenetek küldése ügyfelek részére (pl. lejáró szolgáltatásról)
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél
    Személyes adatok köre Név, email cím
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 1. hónap végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • Google Form szolgáltatója: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek rendszerüzeneteket küldeni
   13. felhasználói regisztráció
   14. Adatkezelés célja A szolgáltatási csomag megvásárlását szolgálja a regisztráció
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Regisztráló személy
    Személyes adatok köre Email cím
    Adatmegőrzési idő A regisztráció törlését követő 1. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a regisztráló személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud regisztrálni
   15. webmail bejelentkezés
   16. Adatkezelés célja Webmail bejelentkezés üzleti emaillel rendelkező regisztrált ügyfelek részére
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél
    Személyes adatok köre Email cím
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 1. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud a webmail felületre belépni
   17. domain igénylés és szolgáltatás megrendelése
   18. Adatkezelés célja Domain igénylése és szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) elvárása alapján
    Az Érintettek kategóriái Igénylő, kapcsolattartó, tanú
    Személyes adatok köre
    • Igénylő neve, jogi státusza, személyi igazolvány száma, adószáma, email címe, telefonszáma, címe (ország, irányítószám, település, utca, házszám), aláírása
    • Adminisztratív kapcsolattartó neve, jogi státusza, személyi igazolvány száma, adószáma, email címe, telefonszáma, címe (ország, irányítószám, település, utca, házszám)
    • Tanúk neve, lakcíme, aláírása
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Az Adatkezelő részéről a szerződés teljesítése céljából adattovábbítás történik a következő önálló Adatkezelő(k) felé:
    • ISZT Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9., cégjegyzékszám: 01-09-905452)
    • GoDaddy.com, LLC (székhely: 2155 E. GoDaddy Way, Tempe, AZ 85284 USA, adószám: 86-0850417)
    • Netim (székhely: 264 avenue Arthur Notebart, 59160 Lille, Franciaoszág, adószám: FR55451394720)
    • Hexonet Key-Systems GmbH (székhely: Kaiserstraße 172-174, 66386 St. Ingbert, Németország, adószám: DE 211 006 534
    • EURid vzw (székhely: Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az igénylő, kapcsolattartó, tanú
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud domaint igényelni
   19. domain lemondása
   20. Adatkezelés célja Domain lemondása nyilatkozattal
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) elvárása alapján
    Az Érintettek kategóriái Domain tulajdonos igénylő (új, régi), tanú
    Személyes adatok köre
    • Domainről lemondó neve, cég esetén titulusa, címe, személyi igazolvány száma/adószám, aláírás
    • Kedvezményezett neve, cég esetén titulusa, címe, személyi igazolvány száma /adószám, aláírás
    • Tanúk neve, lakcíme, aláírása
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Az Adatkezelő részéről a szerződés teljesítése céljából adattovábbítás történik a következő önálló Adatkezelő(k) felé:
    • ISZT Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9., cégjegyzékszám: 01-09-905452)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az igénylő (régi, új), tanú
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud tulajdonosváltást kezdeményezni
   21. domain névhasználati engedély
   22. Adatkezelés célja Domain névhasználati engedély
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) elvárása alapján
    Az Érintettek kategóriái Engedélyező, kedvezményezett, tanú
    Személyes adatok köre
    • Engedélyező neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, telefonszáma, aláírás
    • Kedvezményezett neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, telefonszáma, aláírás
    • Tanúk neve, lakcíme, aláírása
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Az Adatkezelő részéről a szerződés teljesítése céljából adattovábbítás történik a következő önálló Adatkezelő(k) felé:
    • ISZT Nonprofit Kft. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9., cégjegyzékszám: 01-09-905452)
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az engedélyező, kedvezményezett, tanú
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud névhasználati engedélyt adni
   23. tárhely szolgáltatás megrendelése
   24. Adatkezelés célja Tárhely szolgáltatás megrendelése (webtárhely, wordpress tárhely, prémium tárhely, C panel tárhely)
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud tárhely szolgáltatást megrendelni
   25. üzleti email szolgáltatás megrendelése
   26. Adatkezelés célja Üzleti email szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud üzleti email szolgáltatást megrendelni
   27. VPS szolgáltatás megrendelése
   28. Adatkezelés célja VPS szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud VPS szolgáltatást megrendelni
   29. cloud NAS szolgáltatás megrendelése
   30. Adatkezelés célja Cloud NAS szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud cloud NAS szolgáltatást megrendelni
   31. szerverhoszting szolgáltatás megrendelése
   32. Adatkezelés célja Szerverhoszting szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó, átadó, hozzáférésre jogosult személy
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, címe, számlázási címe, adószáma, telefonszáma, email címe, aláírás
    • Kapcsolattartó neve
    • Átadó neve, cégnév, székhely, adószám, aláírás
    • Hozzáférésre jogosult személy neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó, átadó, hozzáférésre jogosult személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud szerverhoszting szolgáltatást megrendelni
   33. szerverbérlés
   34. Adatkezelés célja Szerverbérlés
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud szervert bérelni
   35. rack szekrény bérlése
   36. Adatkezelés célja Rack szekrény bérlése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud rack szekrényt bérelni
   37. IP cím bérlése
   38. Adatkezelés célja IP cím bérlése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud IP címet bérelni
   39. szerverüzemeltetés szolgáltatás megrendelése
   40. Adatkezelés célja Szerverüzemeltetés szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud szerverüzemeltetés szolgáltatást megrendelni
   41. internet szolgáltatás megrendelése
   42. Adatkezelés célja Internet szolgáltatás megrendelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Megrendelő, kapcsolattartó
    Személyes adatok köre
    • Megrendelő neve, cégneve, adószáma (céges megrendelő esetén), címe (irányítószám, település, utca, házszám), cég képviseletében eljáró személy, levelezési név és cím (irányítószám, település, utca, házszám)
    • Megrendelő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email címe
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő, kapcsolattartó
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud internet szolgáltatást megrendelni
   43. számlázás
   44. Adatkezelés célja Számla kiállítása
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél
    Személyes adatok köre Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím
    Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • könyvelés: ADÓBÁZIS PLUSSZ Kft. (székhely: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 15. 1. em. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 06-09-007732)
    Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni
   45. szolgáltatás ellenértékének kifizetése
   46. Adatkezelés célja Szolgáltatás ellenértékének kifizetése banki átutalás vagy online bankkártyás fizetés formájában
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél
    Személyes adatok köre Név, cégnév (céges ügyfél esetén), bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje
    Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
    • online bankkártyás fizetés szolgáltatója: CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., cégjegyzékszám: 01-10-041004).
    A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként az Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá:
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást
   47. szerződéses kapcsolattartás
   48. Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

    Adatkezelés célja Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
    Az Érintettek kategóriái Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy
    Személyes adatok köre Név, beosztás, telefonszám, email cím
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel
   49. panaszkezelés
   50. Adatkezelés célja Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
    Az Érintettek kategóriái Fogyasztó
    Személyes adatok köre Név, lakcím, telefonszám, email cím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
    Adatmegőrzési idő Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a fogyasztó, mint panaszos
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelő nem tudja kivizsgálni
   51. közösségi oldalakon való kommunikáció
   52. Adatkezelés célja Közösségi oldalakon való kommunikáció
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
    Az Érintettek kategóriái Közösségi oldalon regisztrált személy
    Személyes adatok köre Név, nyilvános profiladatok
    Adatmegőrzési idő Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatója az irányadó
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása a regisztrált személy
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon
  2. Adatfeldolgozói minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

   1. tárhelyszolgáltatás
   2. Adatkezelés célja Tárhelyszolgáltatás
    Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriái Ügyfél, ügyfél kapcsolattartója
    Személyes adatok köre Név, telefonszám, email cím, tárhelyen tárolt személyes adatok
    Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél, ügyfél kapcsolattartója
    Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatfeldolgozó nem tud Önnek szolgáltatást nyújtani
 6. Honlap adatkezelése

  A Honlap sütiket használ.

  A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

  A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.
  A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

  A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

  Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 7. Közösségi média

  Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldal(ak)on.

  A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

  Közösségi oldal: Adatkezelő neve: Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
  Facebook Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Instagram Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
  LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company (székhely: Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Írország) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  X Twitter International Unlimited Company (székhely: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Írország) http://twitter.com/hu/privacy
  Reddit Reddit Ireland Limited (székhely: Georges Quay Plaza, Floor 2-101, Dublin D02 F856 Írország) https://www.reddit.com/policies/privacy-policy
  Pinterest Pinterest Europe Ltd. (székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország) https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
  TikTok TikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország) https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu
  Youtube Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
  Google Business Profile Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1

  Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 8. Az adatokhoz való hozzáférés

  A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 9. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 10. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

  Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
  Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/ Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
  Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/ Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
  • milyen személyes adatait
  • milyen jogalapon
  • milyen adatkezelési cél miatt
  • mennyi ideig kezeli
  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
  • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
  Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
  Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  • Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték
  • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  • a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
  Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/ Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.
  Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/ Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/ Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 11. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

  Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma
  Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/ Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  telefon: +36 (1) 391-1400
  email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  honlap: www.naih.hu
  Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/ Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek
 12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

  Szeged, 2024. február 12.